SHA/HMS/KS

Vår Erfaring- Din Trygghet

 • SU Consulting AS mener god kvalitetsledelse innebærer å jobbe systematisk med kvalitet i alle faser og aspekter av et prosjekt.
 • I denne prosessen er det viktig at kundens krav og forventninger til kvalitet er tydelige, og at det er et balansert forhold mellom kvaliteten og nytteverdien av produktet eller tjenesten som leveres.
 • Dette perspektivet har tilsynelatende fått mindre oppmerksomhet enn styring og kontroll av timer og fremdrift, men er like grunnleggende og avgjørende for et vellykket prosjekt.
 • Vi kan bistå med etablering av et KS- system som passer for ditt behov, som gjør det enklere og mindre tidkrevende å følge opp HMS- arbeidet på en strukturert måte.

Vi bistår også med HMS-arbeid og kvalitetssikring på bygge- og anleggsplassen. 

Vi vet hvilke krav som gjelder for din bedrift. 

Har du spørsmål angående:

 • Hvilket regelverk som gjelder for din bransje?
 • Hvilket ansvar har din bedrift med tanke på HMS?
 • Er regelverket ivaretatt?
 • Har bedriften et KS-system som er tilpasset bedriftens behov/som er optimalt?

Vi bistår med utarbeidelse av:

 • HMS- OG KVALITETS DOKUMENTER
 • PROSJEKTPERMER OG PROSJEKTMALER
 • SJA/RISIKOANALYSER
 • SHA-LEDELSE
 • HMS
 • KS
 • SHA-LEDELSE

  SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

  I alle typer prosjekter er det viktig at man har et høyt fokus på HMS/SHA. Vi ser av erfaring at dette er noe som lønner seg. Mange entreprenører og byggherrer «velger» bort deler av disse oppgavene i en hektisk hverdag. Det er spesielt viktig med oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

  Fagområdet SHA- ledelse er som regel lagt inn under byggeledelsen. Vi i SU Consulting AS mener at SHA- ledelsen skal ha en egen rolle i prosjekter. SHA-oppgavene kommer ofte i konflikt mot hovedfokuset til prosjekt- og byggelederen.

  • Kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenørene
  • Ajourføre, komplettere og distribuere SHA-planen til samtlige aktører i prosjektet
  • Følge opp at det utarbeides tidsplaner(fremdriftsplaner) som sikrer at det avsettes tilstrekkelig med tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  • Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
  • Se til at arbeidsgiver følger opp kravene i byggherreforskriftens §9 - Forebyggende arbeid
  • Sørge for at det føres oversiktslister
  • Gjennomføre oppstartsmøte SHA på byggeplass
  • Sørge for at vernetjenesten blir etablert på byggeplass, og at Hovedbedrift gjennomfører sine forpliktelser i henhold til kontrakt
  • Føre tilsyn med SHA ute på byggeplass og delta på vernerunder og sikkerhetsmøter.
  • Ta stilling til SHA relaterte saker
  • Registrere avvik fra SHA planen og påse at avvikene blir lukket. Påse at rutine for avvik behandling fungerer
  • Skrive avvik/RUH dersom det avdekkes kritikkverdige forhold på byggeplassen. (avvik fra SHA-plan, lover/forskrifter og evt. byggherrekrav)
  • Sørge for at SHA blir fast punkt på byggemøter og rapportere status vedr SHA (månedlig.)
  • Rapportere fortløpende til byggherrens representant, BHR